Preču pirkšanas un pārdošanas noteikumi interneta veikalā Bariba.lv:

 1. Vispārīgi nosacījumi

  1. Šie preču pirkšanas un pārdošanas noteikumi (turpmāk - Noteikumi) nosaka Bariba.lv tiešsaistes veikala (turpmāk - Bariba.lv veikals) vispārīgos nosacījumus. Noteikumi tiek piemēroti, ja Pircējs izvēlas, pasuta un iegādājas Bariba.lv veikalā piedāvātās preces vai kā citādi izmanto Bariba.lv veikala piedāvātos pakalpojumus.
  2. Bariba.lv ir tiešsaistes mazumtirdzniecības veikals, kas paredzēts patērētājiem, kuri iegādājas preces personiskām un ģimenes vajadzībām, mājsaimniecības vajadzībām vai mērķiem, kas nav saistīti ar viņu uzņēmējdarbību vai profesionālo darbību.
  3. Veikalā Bariba.lv tirdzniecību organizē, veic un Pircējam nodrošina JG PROJEKTS, SIA, saistītie pakalpojumi, juridiskā adrese: Granīta iela 26, Rumbula, Stopiņu nov., LV-1057, Latvija reģistrācijas numurs: 40003698946 (turpmāk - pārdevējs). Bariba.lv veikalā tiek pārdotas preces, kas ir Pārdevēja īpašums.
  4. Pārdevējs patur tiesības vienpusēji mainīt, grozīt vai papildināt Noteikumus. Uz Pircēju, kurš veic pirkumus veikalā Bariba.lv, attiecas Noteikumi, kas ir spēkā pasūtījuma veikšanas laikā un ir publicēti Bariba.lv veikalā, tāpēc Pircējam ir jāiepazīstas ar Noteikumiem katru reizi, kad viņš veic pirkumu. Ja Pircējs veic pasūtījumu pēc grozīto Noteikumu publicēšanas Bariba.lv veikalā, tiek uzskatīts, ka Pircējs ir iepazinies ar izmaiņām un tām piekrīt.
 2. Personas datu reģistrācija un apstrāde

  1. Pārdevējs Pircēja personas datus apstrādā saskaņā ar Privātuma politiku. Ņemot vērā to, ka Konfidencialitātes politikā ir iekļauti svarīgi Noteikumu noteikumi, ieteicams Pircējam tos rūpīgi izlasīt un pārliecināties
 3. Preču izmaksas, pasūtījums un apmaksas noteikumi

  1. Interneta veikalā Bariba.lv pārdoto preču cenas ir norādītas eiro, neskaitot transporta izmaksas un ietver pievienotās vērtības nodokli.
  2. Pircējs maksā par precēm pasūtīšanas laikā ar maksājumu karti.
  3. Vietnē esošo Preču cenu Pārdevējs var mainīt vienpusēji.
 4. Pasūtījuma piegāde

  1. Preču piegādes metodes un aptuvenie noteikumi ir norādīti Vietnes sadaļā Piegāde, kas ir šo Noteikumu neatņemama sastāvdaļa.
 5. Preču un naudas atdošana

  1. Latvijas Republikas likums "Par patērētāju tiesību aizsardzību" (OZPP likums) un Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumi Nr. 255 "Par distances līgumu" (KM Noteikumi Nr. 255) paredz, ka pircējam ir tiesības 14 kalendāro dienu laikā lauzt līgumu un atgriezt pārdevējam interneta veikalā iegādātās preces. Tāpat OZPP likuma 12. panta 6. daļā noteikts, ka patērētājs ir atbildīgs par preču drošību un kvalitāti preču atgriešanas tiesību darbības laikā saskaņā ar distances līguma noteikumiem. Lūdzu, saglabājiet produkta oriģinālo iepakojumu, lai tas transportēšanas laikā netiktu sabojāts. Preču atgriešanas izmaksas sedz Pircējs.
  2. Izmantojot preču atgriešanas tiesības saskaņā ar distances līguma noteikumiem, veikals Bariba.lv patur tiesības atteikt pircējam preču atdošanu, ja preces ir bojātas vai nepilnīgas. Lai vienotos par preču atgriešanu, lūdzu, aizpildiet atteikuma veidlapu un sazinieties ar mums pa e-pastu veikals@bariba.lv, norādot pasūtījuma numuru un datumu.
  3. Sūdzības par iegādāto preču kvalitāti tiks izskatītas, ievērojot OZPP likuma noteikumus un saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumu Nr. 631 “Kārtība, kādā iesniedzami un izskatāmi patērētāja prasījumi par precēm un pakalpojumiem, kas neatbilst līguma noteikumiem” (MK noteikumi Nr. 631).
 6. Atbildība

  1. Pārdevējs nav atbildīgs par zaudējumiem, kas Pircējam nodarīti internetveikalā iegādāto Preču nepareizas lietošanas rezultātā.
  2. Pārdevējs nav atbildīgs par ārējo vietņu saturu un darbību.
 7. Papildu noteikumi

  1. Uz attiecībām starp Lietotāju / Pircēju un Pārdevēju attiecas Latvijas Republikas likumdošanas normas.
  2. Ja rodas jautājumi vai pretenzijas no Lietotāja / Pircēja, viņam ir tiesības sazināties ar Pārdevēju pa tālruni vai citā pieejamā veidā
  3. Pircējs var iesniegt pieteikumus vai sūdzības par Pārdevēja tiešsaistes veikalā iegādātajām precēm patērētāju elektronisko strīdu izšķiršanas platformā http://ec.europa.eu/odr/.
  4. Patērētāju strīdus ārpus tiesas kārtībā izskata Valsts patērētāju tiesību aizsardzības dienests, Brīvības iela 55, Rīga, LV-1010, Latvija, http://www.ptac.gov.lv/lv

PRIVĀTUMA POLITIKA

 1. VISPĀRĪGI NOTEIKUMI

  1. Šī "Privātuma politika" (turpmāk "Politika") attiecas uz visiem šīs "Vietnes" (turpmāk "Vietne"), JG PROJEKT, SIA (turpmāk "Lietotāji" (turpmāk "jūs", "jūs", "jūsu")). Mēs "," Mūsu "," Mēs ").
  2. Izmantojot mūsu vietnes pakalpojumus, jūs sniedzat mums savus personas datus, tiesības tos apstrādāt un izmantot saskaņā ar noteikumiem, kas izklāstīti konfidencialitātes politikā un "Noteikumos un nosacījumos" (turpmāk "Noteikumi").
  3. Mēs darām visu iespējamo, lai nodrošinātu, ka mūsu veiktā personas datu apstrāde atbilst Eiropas Parlamenta un Eiropas Savienības Padomes 2016. gada 27. aprīļa regulai (ES) 2016/679 "Par personu aizsardzību personas datu apstrādē un šādu datu brīvā apritē ", ar kuru tiek atcelta Direktīva 95/46 / EB (Vispārīgā datu aizsardzības regula).
  4. Mēs neatļaujam nevēlamu sūtīšanu un nekādā gadījumā neatļausim pārdot, iznomāt vai pārsūtīt visus jūsu datus (vārds, adrese, e-pasta adrese utt.) trešajām personām.
  5. Informāciju trešām personām var atklāt tikai uz likumīga pieprasījuma, vienošanās vai ar jūsu piekrišanu.
  6. Veicot pasūtījumu vai sazinoties ar klientu atbalsta dienestu, jūs esat atbildīgs par informācijas pareizību.
  7. Reģistrējoties lietotāja kontam vai citādi izmantojot vietni, jums būs jāapstiprina, ka esat izlasījis un sapratis šo konfidencialitātes politiku.
  8. Lūdzu, uzmanīgi izlasiet šo konfidencialitātes politiku, jo tajā aprakstīts, kā mēs vācam, izmantojam, uzglabājam un apstrādājam jūsu personas datus. Ja nepiekrītat šai konfidencialitātes politikai, lūdzu, neizmantojiet vietni.
  9. Jūsu personas datu pārzinis ir JG PROJEKT, SIA , juridiskā adrese: Granīta iela 26, Rumbula, Stopiņu nov., LV-1057, Latvija, reģistrācijas numurs: 40003698946, tālruņa numurs: 67134777, e-pasts: info@bariba.lv.
 2. KO DATUS VĀCAM UN PĀRSTRĀDĀM

  1. Veicot pirkumu vai sazinoties ar klientu atbalsta dienestu, jūs sniedzat mums personas datus. Veicot pirkumu, personas datu iesniegšana ir obligāta, jo bez tā jūs nevarēsit veikt pirkumu.
  2. Mēs apkopojam un glabājam šādus datus:
   - klienta vārds un uzvārds;
   - tālruņa numurs;
   - e-pasta adrese;
   - produkta vai pakalpojuma piegādes adrese.
  3. Privātā informācija tiek izmantota tikai pilnīgai pakalpojumu sniegšanai un saziņai ar klientiem.
  4. Mēs apkopojam jūsu personas datus tikai konkrētiem, nepārprotamiem un likumīgiem mērķiem un neapstrādājam jūsu personas datus nekādā veidā, kas neatbilst šiem mērķiem.
  5. Mēs izmantojam informāciju, ko vācam par jums, lai:
   - pārdotu mūsu preces un pakalpojumus;
   - pareizi apstrādātu un piegādātu jūsu pasūtījumu;
   - atbildētu uz jūsu pieprasījumiem un sniegtu jums informāciju;
   - lai nodrošinātu jūsu piekļuves mūsu vietnei personalizēšanu;
   - lai pārvaldītu jūsu kontu, ja jums tāds ir mūsu vietnē,
   - lai sagatavotu anonīmu statistiku par vietnes lietošanu.
 3. CIK ILGI MĒS GLABĀJAM JŪSU DATUS

  1. Mēs saglabāsim jūsu personisko informāciju tik ilgi, cik to prasa likums vai cik nepieciešams, lai sasniegtu šajā paziņojumā par konfidencialitāti noteiktos mērķus. Lai iegūtu papildinformāciju par personas datu glabāšanas periodu, varat sazināties ar šī privātuma paziņojuma 1. punktā norādīto kontaktpersonu, iesniedzot pieprasījumu.
 4. KĀ ORGANIZĒTA DATU AIZSARDZĪBA

  1. Personas dati tiek glabāti drošos serveros, izmantojot visus saprātīgos tehnoloģiskos un organizatoriskos pasākumus, pieejamos finanšu un tehniskos resursus, lai aizsargātu pret nesankcionētu piekļuvi.
  2. Mūsu vietnes drošības nodrošināšanas līdzekļi ietver, bet neaprobežojas ar:
   - datu pārraides šifrēšanu, izmantojot SSL standartu;
   - Jūsu personas dati tiek automātiski anonimizēti pēc pasūtījuma izpildes ( piegādāta, atcelta vai izsniegta atpakaļ);
   - datu centra darbiniekiem nav fiziskas un / vai attālas piekļuves mūsu vietnes serveriem;
 5. TIESĪBAS ATTIECĪBĀ UZ PERSONAS DATIEM

  1. Jūsu tiesības, kuras paredz tiesību akti par personas datu aizsardzību. Mēs iesakām iepazīties ar attiecīgajiem tiesību aktiem un uzraudzības iestāžu galvenajām tēzēm, lai zinātu visu informāciju par šīm tiesībām.
  2. Tiesības piekļūt datiem - jums ir tiesības zināt, kādus datus esam apkopojuši, kādam nolūkam tos apstrādājam, cik ilgi dati tiek glabāti; kādas ir tiesības uz datu labošanas, dzēšanas un apstrādes ierobežošanu.
  3. Tiesības uz labošanu - jums ir tiesības pieprasīt savu personas datu labošanu, ja tie ir neprecīzi vai nepilnīgi.
  4. Tiesības izdzēst - dažos gadījumos jums ir tiesības pieprasīt, lai mēs izdzēšam jūsu personas datus.
  5. Tiesības ierobežot apstrādi - lietotājam ir tiesības ierobežot savu personas datu apstrādi, ja tie ir neprecīzi, novecojuši, nepilnīgi, nepatiesi, nelikumīgi apstrādāti vai vairs neatbilst sākotnējiem apstrādes mērķiem.
  6. Tiesības iesniegt sūdzību - jums ir tiesības iebilst pret savu datu apstrādi, iesniedzot iebildumu, izmantojot 1. punktā norādīto kontaktinformāciju
  7. Ja vēlaties izmantot kādu no jums iepriekš piešķirtajām tiesībām, lūdzu, sazinieties ar mums pa e-pastu: info@bariba.lv
 6. ATBILDĪBA PAR JŪSU DATU APSTRĀDI

  1. Lietotājs apstiprina, ka viņa sniegtie personas un citi dati ir pareizi, derīgi, likumīgi un pilnīgi. Nepatiesu vai maldinošu datu sniegšanas, kā arī krāpšanas vai tās mēģinājuma atklāšanas gadījumā Pārzinim ir tiesības nekavējoties pārtraukt lietotāja piekļuvi Vietnei un / vai informēt tiesībaizsardzības iestādes saskaņā ar Republikā spēkā esošo kārtību. Latvijas.
  2. Lietotājs ir atbildīgs par visām darbībām un to sekām, kuras viņš vai trešā persona, izmantojot lietotāja datus, veic, izmantojot Vietni, saskaņā ar spēkā esošajiem Latvijas Republikas likumiem un noteikumiem.